Privacyverklaring Hypnotherapie Praktijk Kas Haaijer.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-06-2020.

Voor mij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij hou ik me aan de eisen van de privacywet. Kasper Haaijer (KvK 20143862) respecteert je privacy.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is overigens wettelijk verplicht opgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst.  Je dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Als behandelende therapeut ben ik wettelijke gebonden aan geheimhoudingsplicht. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig omgaan wordt met de persoonlijke en medische gegevens. Ik heb er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
-Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van de factuur; zie hieronder bij “Factuur”. Met dienstverlenende bedrijven aan mijn praktijk zijn afzonderlijke verwerkers overeenkomsten afgesloten.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil of moet maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jou toestemming vragen.

Factuur:
Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de kosten bij hen kunt declareren. Dit betreft je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (“sessie hypnotherapie”) en de kosten van de behandeling.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard. Dit staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Deze privacy-informatie maakt deel uit van de behandelovereenkomst.

Ontvangen documenten en e-mails worden strikt vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden, zodat Hypnotherapie Praktijk Kas Haaijer u kan bereiken, de met u afgesproken diensten kan leveren en factureren.

Hypnotherapie Praktijk Kas Haaijer deelt de persoonsgegevens niet met derden. .

U heeft voor zover de Nederlandse en Europese wetgeving dat toelaat op ieder moment het recht om uw gegevens op te vragen, deze te laten wijzigen of verwijderen. In dat geval, of wanneer u andere vragen heeft, verzoek ik u vriendelijk een e-mail te sturen. Voor het verzenden en ontvangen van e-mail wordt gebruik gemaakt een certificaat voor beveiligde verbinding.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met contactformulier kunt je me vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doe ik op basis van jou toestemming. De informatie wordt totdat we zeker weten dat je tevreden bent met de reactie.

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief. Hierin leest je nieuwtjes, tips en informatie over veerschillende diensten. Dit abonnement kunt je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld link. Via e-mail kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Gebruik van cookies

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van je heb dan kan je altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Het intrekken van toestemming
Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon zal aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier helpen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  Deze praktijk is bij het CBP aangemeld onder nummer: m1504224.

Contactgegevens

Merodelaan 2
4824 BK Breda
06-47574163
k.haaijer@hypnotherapie-breda.nl

KvK nummer: 20143862